Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư là quan trọng đối với chúng tôi

TCVietNamHair cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của tất cả những người truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.TCVietNamHair .com.

Vui lòng đọc chính sách bảo mật sau đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chính sách Bảo mật của www.TCVietNamHair .com

Ứng dụng này thu thập một số Dữ liệu Cá nhân từ Người dùng của nó.

Chủ sở hữu và người kiểm soát dữ liệu

New Frontier Global Corp. 13790 NW 4th St Unit 102 Sunrise, FL, 33325 USA

Email liên hệ của chủ sở hữu: management@tcvietnamhair.com

Các loại dữ liệu được thu thập

Trong số các loại Dữ liệu Cá nhân mà Ứng dụng này tự mình thu thập hoặc thông qua các bên thứ ba, có: Dữ liệu Sử dụng, Cookie, địa chỉ email, tên, họ, số điện thoại, quốc gia, thành phố, địa chỉ và tên công ty.

Thông tin chi tiết đầy đủ về từng loại Dữ liệu Cá nhân được thu thập được cung cấp trong các phần dành riêng của chính sách bảo mật này hoặc bằng các văn bản giải thích cụ thể được hiển thị trước khi thu thập Dữ liệu. Dữ liệu Cá nhân có thể được Người dùng cung cấp miễn phí, hoặc trong trường hợp Dữ liệu Sử dụng, được thu thập tự động khi sử dụng Ứng dụng này. Trừ khi có quy định khác, tất cả Dữ liệu được Ứng dụng này yêu cầu là bắt buộc và việc không cung cấp Dữ liệu này có thể khiến Ứng dụng này không thể cung cấp dịch vụ của mình. Trong trường hợp Ứng dụng này quy định cụ thể rằng một số Dữ liệu không phải là bắt buộc, Người dùng có quyền không giao tiếp Dữ liệu này mà không ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc hoạt động của Dịch vụ. Những người dùng không chắc chắn về Dữ liệu Cá nhân nào là bắt buộc được hoan nghênh liên hệ với Chủ sở hữu. Bất kỳ việc sử dụng Cookie - hoặc các công cụ theo dõi khác - bởi Ứng dụng này hoặc bởi chủ sở hữu của các dịch vụ bên thứ ba được Ứng dụng này sử dụng nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của Người dùng, ngoài bất kỳ mục đích nào khác được mô tả trong tài liệu này và trong Chính sách Cookie, nếu có.

Người dùng chịu trách nhiệm về mọi Dữ liệu Cá nhân của bên thứ ba được thu thập, xuất bản hoặc chia sẻ thông qua Ứng dụng này và xác nhận rằng họ được sự đồng ý của bên thứ ba để cung cấp Dữ liệu cho Chủ sở hữu.

Chế độ và nơi xử lý Dữ liệu

Phương thức xử lý

Chủ sở hữu thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy trái phép Dữ liệu. Quá trình xử lý Dữ liệu được thực hiện bằng máy tính và / hoặc các công cụ hỗ trợ CNTT, tuân theo các quy trình và chế độ tổ chức liên quan chặt chẽ đến các mục đích đã nêu. Ngoài Chủ sở hữu, trong một số trường hợp, Dữ liệu có thể được truy cập cho một số loại người phụ trách, liên quan đến hoạt động của Ứng dụng này (quản trị, bán hàng, tiếp thị, pháp lý, quản trị hệ thống) hoặc các bên bên ngoài (chẳng hạn như thứ ba- các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật của bên, hãng vận chuyển thư, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, công ty CNTT, cơ quan truyền thông) được Chủ sở hữu chỉ định làm Người xử lý dữ liệu, nếu cần. Danh sách cập nhật của các bên này có thể được Chủ đầu tư yêu cầu bất cứ lúc nào.

Cơ sở pháp lý của quá trình xử lý

Chủ sở hữu có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Người dùng nếu một trong những điều sau áp dụng:

 • Người dùng đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Lưu ý: Theo một số luật, Chủ sở hữu có thể được phép xử lý Dữ liệu Cá nhân cho đến khi Người dùng phản đối việc xử lý đó (“chọn không tham gia”) mà không cần phải dựa trên sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào sau đây. Tuy nhiên, điều này không áp dụng bất cứ khi nào việc xử lý Dữ liệu Cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu;
 • cung cấp Dữ liệu là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với Người dùng và / hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ trước hợp đồng nào của nó; việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Chủ đầu tư phải tuân theo;
 • việc xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện quyền hạn chính thức được giao cho Chủ sở hữu;
 • xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp của Chủ sở hữu hoặc bên thứ ba theo đuổi.

Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu sẽ sẵn lòng giúp làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho quá trình xử lý, và cụ thể là việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân có phải là yêu cầu theo luật định hay hợp đồng hay là yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng hay không.

Địa điểm

Dữ liệu được xử lý tại các văn phòng điều hành của Chủ sở hữu và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến quá trình xử lý. Tùy thuộc vào vị trí của Người dùng, việc chuyển dữ liệu có thể liên quan đến việc chuyển Dữ liệu của Người dùng sang một quốc gia khác với quốc gia của họ. Để tìm hiểu thêm về nơi xử lý Dữ liệu được chuyển đó, Người dùng có thể kiểm tra phần chứa thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Người dùng cũng có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc Chuyển dữ liệu đến một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc đến bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi luật quốc tế công cộng hoặc được thiết lập bởi hai hoặc nhiều quốc gia, chẳng hạn như Liên hợp quốc và về các biện pháp bảo mật được thực hiện bởi Chủ sở hữu để bảo vệ Dữ liệu của họ. Nếu bất kỳ sự chuyển giao nào như vậy diễn ra, Người dùng có thể tìm hiểu thêm bằng cách kiểm tra các phần liên quan của tài liệu này hoặc hỏi Chủ sở hữu bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

Thời gian lưu

Dữ liệu Cá nhân sẽ được xử lý và lưu trữ trong thời gian dài theo yêu cầu của mục đích mà chúng được thu thập.

Do đó:

 • Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa Chủ sở hữu và Người dùng sẽ được lưu giữ cho đến khi hợp đồng đó được thực hiện đầy đủ.
 • Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích lợi ích hợp pháp của Chủ sở hữu sẽ được lưu giữ miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích đó. Người dùng có thể tìm thấy thông tin cụ thể về lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu theo đuổi trong các phần liên quan của tài liệu này hoặc bằng cách liên hệ với Chủ sở hữu.

Chủ sở hữu có thể được phép lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong một thời gian dài hơn bất cứ khi nào Người dùng đồng ý với việc xử lý đó, miễn là sự đồng ý đó không bị rút lại. Hơn nữa, Chủ sở hữu có thể có nghĩa vụ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong một thời gian dài hơn bất cứ khi nào được yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời gian lưu giữ, Dữ liệu Cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền sửa chữa và quyền di chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Mục đích của quá trình xử lý

Dữ liệu liên quan đến Người dùng được thu thập để cho phép Chủ sở hữu cung cấp Dịch vụ của mình, cũng như cho các mục đích sau: Phân tích và Liên hệ với Người dùng.
Người dùng có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các mục đích xử lý như vậy và về Dữ liệu Cá nhân cụ thể được sử dụng cho từng mục đích trong các phần tương ứng của tài liệu này.

Thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân
Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích sau và sử dụng các dịch vụ sau:
 • Phân tích
Các dịch vụ có trong phần này cho phép Chủ sở hữu theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập web và có thể được sử dụng để theo dõi hành vi của Người dùng.
Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)
Facebook Analytics cho ứng dụng là một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Facebook, Inc.
Dữ liệu Cá nhân được thu thập: Dữ liệu Sử dụng và các loại Dữ liệu khác nhau được quy định trong chính sách bảo mật của dịch vụ.
Nơi xử lý: Hoa Kỳ - Chính sách Bảo mật. Người tham gia Bảo vệ quyền riêng tư.
Google Analytics
Google Analytics là một dịch vụ phân tích web do Google LLC hoặc Google Ireland Limited cung cấp, tùy thuộc vào vị trí mà Ứng dụng này được truy cập từ (“Google”). Google sử dụng Dữ liệu được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Ứng dụng này, để chuẩn bị báo cáo về các hoạt động của mình và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng Dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.
Dữ liệu Cá nhân được thu thập: Cookie và Dữ liệu Sử dụng.

Nơi xử lý: Hoa Kỳ - Chính sách Bảo mật - Chọn Không tham gia; Ireland - Chính sách Bảo mật. Người tham gia Bảo vệ quyền riêng tư.
 • Liên hệ với người dùng
Danh sách gửi thư hoặc bản tin (Ứng dụng này)
Bằng cách đăng ký trên danh sách gửi thư hoặc nhận bản tin, địa chỉ email của Người dùng sẽ được thêm vào danh sách liên hệ của những người có thể nhận được email chứa thông tin mang tính chất thương mại hoặc quảng cáo liên quan đến Ứng dụng này. Địa chỉ email của bạn cũng có thể được thêm vào danh sách này do đăng ký Ứng dụng này hoặc sau khi mua hàng.
Dữ liệu Cá nhân được thu thập: địa chỉ, thành phố, tên công ty, quốc gia, địa chỉ email, tên, họ và số điện thoại.
Quyền của người dùng
Người dùng có thể thực hiện một số quyền liên quan đến Dữ liệu của họ do Chủ sở hữu xử lý.
Cụ thể, Người dùng có quyền thực hiện những việc sau:
 • Rút lại sự đồng ý của họ bất cứ lúc nào. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý mà họ đã đồng ý trước đó đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của họ.
 • Đối tượng để xử lý Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu của họ nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác với sự đồng ý. Thông tin chi tiết được cung cấp trong phần dành riêng bên dưới.
 • Truy cập Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền tìm hiểu xem Dữ liệu có đang được Chủ sở hữu xử lý hay không, có được thông tin tiết lộ về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và nhận bản sao của Dữ liệu đang được xử lý.
 • Xác minh và tìm kiếm sự cải chính. Người dùng có quyền xác minh tính chính xác của Dữ liệu của họ và yêu cầu cập nhật hoặc sửa chữa dữ liệu đó.
 • Hạn chế việc xử lý Dữ liệu của họ. Trong những trường hợp nhất định, người dùng có quyền hạn chế việc xử lý Dữ liệu của họ. Trong trường hợp này, Chủ sở hữu sẽ không xử lý Dữ liệu của họ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ dữ liệu đó.
 • Xóa Dữ liệu Cá nhân của họ hoặc bị loại bỏ theo cách khác. Người dùng có quyền, trong một số trường hợp nhất định, được Chủ sở hữu xóa dữ liệu của họ.
 • Nhận Dữ liệu của họ và chuyển nó sang một bộ điều khiển khác. Người dùng có quyền nhận Dữ liệu của họ ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, được truyền đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Điều khoản này có thể áp dụng với điều kiện là Dữ liệu được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của Người dùng, trên hợp đồng mà Người dùng là một phần của hoặc theo các nghĩa vụ trước hợp đồng.
 • Nộp đơn khiếu nại. Người dùng có quyền khiếu nại trước cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền của họ.
Thông tin chi tiết về quyền phản đối xử lý
Khi Dữ liệu Cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, trong việc thực hiện quyền hạn chính thức được trao cho Chủ sở hữu hoặc vì mục đích lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu theo đuổi, Người dùng có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách cung cấp cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của họ biện minh cho sự phản đối.
Tuy nhiên, người dùng phải biết rằng nếu Dữ liệu Cá nhân của họ được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, họ có thể phản đối việc xử lý đó bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Để tìm hiểu xem Chủ sở hữu có đang xử lý Dữ liệu Cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, Người dùng có thể tham khảo các phần liên quan của tài liệu này.
Cách thực hiện các quyền này
Mọi yêu cầu thực hiện quyền Người dùng có thể được chuyển đến Chủ sở hữu thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Những yêu cầu này có thể được thực hiện miễn phí và sẽ được Chủ đầu tư giải quyết sớm nhất có thể và luôn trong vòng một tháng.
Thông tin bổ sung về thu thập và xử lý dữ liệu
Hành động pháp lý
Dữ liệu Cá nhân của Người dùng có thể được Chủ sở hữu sử dụng cho các mục đích hợp pháp trước Tòa án hoặc trong các giai đoạn dẫn đến hành động pháp lý có thể xảy ra do việc sử dụng không đúng Ứng dụng này hoặc các Dịch vụ liên quan. Người dùng tuyên bố lưu ý rằng Chủ sở hữu có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân khi có yêu cầu của cơ quan công quyền.
Thông tin bổ sung về Dữ liệu Cá nhân của Người dùng
Ngoài thông tin có trong chính sách bảo mật này, Ứng dụng này có thể cung cấp cho Người dùng thông tin bổ sung và theo ngữ cảnh liên quan đến các Dịch vụ cụ thể hoặc việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu.
Nhật ký hệ thống và bảo trì
Đối với mục đích vận hành và bảo trì, Ứng dụng này và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào có thể thu thập các tệp ghi lại tương tác với Ứng dụng này (Nhật ký hệ thống) sử dụng Dữ liệu cá nhân khác (chẳng hạn như Địa chỉ IP) cho mục đích này.
Thông tin không có trong chính sách này
Chủ sở hữu có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc thu thập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân bất kỳ lúc nào. Vui lòng xem thông tin liên hệ ở đầu tài liệu này.
Cách xử lý yêu cầu "Không theo dõi"
Ứng dụng này không hỗ trợ yêu cầu "Không theo dõi". Để xác định xem bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba mà nó sử dụng có tuân theo yêu cầu “Không theo dõi” hay không, vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ.
Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này
Chủ sở hữu có quyền thực hiện các thay đổi đối với chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Người dùng của mình trên trang này và có thể trong Ứng dụng này và / hoặc - trong chừng mực khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý - gửi thông báo cho Người dùng qua bất kỳ thông tin liên hệ nào có sẵn cho Chủ sở hữu. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên, đề cập đến ngày sửa đổi cuối cùng được liệt kê ở dưới cùng. Nếu những thay đổi ảnh hưởng đến các hoạt động xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của Người dùng, thì Chủ sở hữu sẽ thu thập sự đồng ý mới từ Người dùng, nếu được yêu cầu.
Định nghĩa và tài liệu tham khảo pháp lý
Dữ liệu Cá nhân (hoặc Dữ liệu)
Bất kỳ thông tin nào trực tiếp, gián tiếp hoặc liên quan đến thông tin khác - bao gồm cả số nhận dạng cá nhân - đều cho phép nhận dạng hoặc nhận dạng một thể nhân.
Sử dụng dữ liệu 
Thông tin được thu thập tự động thông qua Ứng dụng này (hoặc các dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng trong Ứng dụng này), có thể bao gồm: địa chỉ IP hoặc tên miền của máy tính mà Người dùng sử dụng Ứng dụng này sử dụng, địa chỉ URI (Định danh tài nguyên đồng nhất), thời gian yêu cầu, phương pháp được sử dụng để gửi yêu cầu đến máy chủ, kích thước tệp nhận được phản hồi, mã số cho biết trạng thái câu trả lời của máy chủ (kết quả thành công, lỗi, v.v.), quốc gia xuất xứ, các tính năng của trình duyệt và hệ điều hành được Người dùng sử dụng, các chi tiết thời gian khác nhau cho mỗi lượt truy cập (ví dụ: thời gian dành cho mỗi trang trong Ứng dụng) và chi tiết về đường dẫn theo sau trong Ứng dụng có tham chiếu đặc biệt đến trình tự của các trang đã truy cập và các thông số khác về hệ điều hành thiết bị và / hoặc môi trường CNTT của Người dùng.
Người sử dụng
Cá nhân sử dụng Ứng dụng này, trừ khi có quy định khác, trùng với Chủ thể dữ liệu.
Chủ đề dữ liệu
Thể nhân mà Dữ liệu Cá nhân đề cập đến.
Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Người giám sát dữ liệu)
Thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho Người kiểm soát, như được mô tả trong chính sách bảo mật này.
Người kiểm soát dữ liệu (hoặc Chủ sở hữu)
Thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, một mình hoặc cùng với những người khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân, bao gồm các biện pháp bảo mật liên quan đến việc vận hành và sử dụng Ứng dụng này. Người kiểm soát dữ liệu, trừ khi được chỉ định khác, là Chủ sở hữu của Ứng dụng này.
Ứng dụng này
Phương tiện mà Dữ liệu Cá nhân của Người dùng được thu thập và xử lý.
Dịch vụ
Dịch vụ được cung cấp bởi Ứng dụng này như được mô tả trong các điều khoản tương đối (nếu có) và trên trang web / ứng dụng này.
Liên minh Châu Âu (hoặc EU)
Trừ khi có quy định khác, tất cả các tham chiếu được đưa ra trong tài liệu này tới Liên minh Châu Âu bao gồm tất cả các quốc gia thành viên hiện tại của Liên minh Châu Âu và Khu vực Kinh tế Châu Âu.
Cookies
Tập hợp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong thiết bị của Người dùng.

Thông tin hợp pháp
Tuyên bố về quyền riêng tư này đã được soạn thảo dựa trên các quy định của nhiều luật, bao gồm cả Điều khoản. 13/14 của Quy định (EU) 2016/679 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).
Chính sách bảo mật này chỉ liên quan đến Ứng dụng này, nếu không được nêu khác trong tài liệu này.

Hotline tư vấn

 0983 23 26 18