QĐ 7603/QĐ-BYT về việc ban hành mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6)

Mục Lục


  BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 7603/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

                                                              Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

  (PHIÊN BẢN SỐ 6)

  --------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

  Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã danh mục dùng chung, phiên bản số 6, gồm 11 (mười một) danh mục sau:

  1. Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật tương đương;

  2. Danh mục mã khám bệnh theo hạng bệnh viện;

  3. Danh mục mã tiền giường theo hạng bệnh viện;

  4. Danh mục mã tiền ngày giường bệnh ban ngày theo hạng bệnh viện áp dụng trong hóa trị, xạ trị hoặc hóa - xạ trị;

  5. Danh mục mã thuốc tân dược;

  6. Danh mục mã thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;

  7. Danh mục mã bệnh y học cổ truyền;

  8. Danh mục mã vật tư y tế;

  9. Danh mục mã máu và chế phẩm máu;

  10. Danh mục mã bệnh theo ICD 10;

  11. Danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi.

  Phụ lục các danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn và trên Cổng Dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://congdulieuyte.vn

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, phiên bản số 5.

  Điều 3. Bộ mã danh mục dùng chung là cơ sở dữ liệu đầu vào áp dụng trong phần mềm để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan trên phạm vi toàn quốc.

  Điều 4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thiện phần mềm để khai thác, sử dụng được bộ mã danh mục dùng chung và trích chuyển dữ liệu điện tử kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

  Điều 5. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
  - Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
  - Ban chỉ đạo QG về CNTT;
  - BHXH Việt Nam;
  - Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Các cơ sở KBCB trực thuộc Bộ Y tế;
  - Y tế các Bộ, ngành;
  - Lưu: VT, BH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

  Download tài liệu

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0983 23 26 18