Số:2884 /BHXH - CSYT 2020 V/v góp ý đối với dự thảo hướng dẫn thanh toán chi phí DVKT thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS

Mục Lục

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 3241/BYT-KH-TC ngày 11/6/2020 của Bộ Y tế về việc tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

  1. Về khoản 1 Giá dịch vụ của các dịch vụ kỹ thuật không in phim đề nghị hướng dẫn theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 21/5/2020, cụ thể như sau:

  “Giá dịch vụ của các dịch vụ kỹ thuật không in phim: áp dụng mức giá của các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh tương ứng có in phim đã được cấp có thẩm quyền

  ban hành. Phần chênh lệch giữa chi phí in phim và chi phí triển khai hệ thống PACS (nếu có) đơn vị được sử dụng để đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ

  thông tin tại đơn vị, không sử dụng để chia cho con người, không sử dụng tái đầu tư hệ thống PACS.”

  2. Để có cơ sở xây dựng giá cho các DVKT thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS, đề nghị bổ sung hướng dẫn một số nội dung:

  (i) Yêu cầu 23 cơ sở KCB (theo danh sách đính kèm dự thảo Công văn) đã triển khai thực hiện hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim báo cáo cụ thể kết quả thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2019, bao gồm: chi phí đầu tư hệ thống PACS (chi phí đầu tư ban đầu, chi phí quản lý hệ thống hàng năm), chi phí thu được từ việc không in phim, lộ trình thu hồi vốn đầu tư từ nguồn kinh phí dư ra do không mua phim.”

  (ii) Mức giá thanh toán theo khoản 1 của Công văn được áp dụng đến hết ngày 30/12/2020.

  3. Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và mức giá của các DVKT thực hiện trên hệ thống PACS không in phim, làm cơ sở thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của pháp luật.
   
  4. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế không tiếp tục triển khai mới hệ thống PACS; sớm nghiên cứu, đầu tư xây dựng hệ thống PACS tập trung, tránh lãng phí nguồn lực theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

  Trên đây là ý kiến của BHXH Việt Nam vào dự thảo hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí DVKT thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS, kính chuyển Bộ Y tế nghiên cứu, tổng hợp

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
  - Tổng Giám đốc (để b/c);
  - Các đơn vị: DVT, GĐB, TTKT, TCKT.
  - Lưu VT, CSYT.

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0983 23 26 18